قیرهای   VG

در طبقه بندی بر اساس گرانروی قیرها با توجه به مقدار گرانروی مطلق در C° 60 و یا گرانروی کینماتیک در C° 135، رده بندی و جهت هر یک از آنها معیارهای فنی مشخصی تعیین شده است.
گرانروی مطلق بر حسب پواز و گرانروی کینماتیک بر حسب سانتی استوکس بیان می‌شود.
طبقه بندی و مشخصات قیرهای خالص در استانداردهای AASHTO–M226 وASTM–D3381 گزارش شده است.

جدول 1-2: مشخصات فنی قيرهای خالص بر حسب گرانروی در oC60 طبق AASHTO-M226.

شرکت نفت پاسارگاد

آزمایش درجه گرانروي
5/2 AC- 5 AC- 10 AC- 20 AC- 30AC- 40AC-
گرانروی درoC60 ، بر حسب پوآز 50±250 100±500 200±1000 400±2000 600±3000 800±4000
گرانروی درoC 135، cSt، حداقل 125 175 250 300 350 400
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم، 5 ثانيه، حداقل 220 140 80 60 50 40
نقطه اشتعال، ظرف روباز کليولند، °C، حداقل 163 177 219 232 232 23
حلاليت در تري کلرو اتيلن، % 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99
آزمايش بر روی باقيمانده لايه نازک قيردر آزمايش:
افت حرارتي، % ، حداکثر - 0/1 5/0 5/0 5/0 5/0
گرانروی در oC60، پوآز 1000 2000 4000 8000 12000 16000
کشش قير، cm، در°C25 با سرعتcm/min5، حداقل (1)100 100 75 50 40 25
آزمايش لکه (بر حسب مورد يا برحسب مشخصات) با:
حلال نفتا نتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق
حلال نفتا – زایلن، درصد زایلن نتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق
حلال نفتا زایلن،درصد زایلن نتيجه منفي براي کليه قيرهاي فوق
  • (1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول 1-3: مشخصات فني قيرهاي خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق AASHTO-M226

شرکت نفت پاسارگادنتايج باقيمانده از روش آزمايش آشتو240T (1)
درجه گرانروی
10AR- 20AR- 40AR- 80AR- 160AR-
گرانروی در oC60، پوآز 250±1000 500±2000 1000±4000 2000±8000 4000±16000
گرانروی در oC 135 ، cSt ، حداقل 140 200 275 400 550
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانيه – حداقل 65 40 25 20 20
درصد درجه نفوذ قير اوليه در 25 – حداقل - 40 45 50 52
کشش قير در°C25 با سرعتcm/min5، cm، حداقل (2)100 (2)100 75 75 75
آزمايش بر روي قير اوليه
نقطه اشتعال ظرف روباز کليولند، oC، حداقل 205 219 227 232 238
حلاليت در تري کلرو اتيلن، % 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99
  • (!) آشتو240T (آزمايش لايه نازک قير) ممکن است به کار رود، اما آشتو240T بعنوان يک روش مقايسه ای بايستی بکار گرفته شود.
  • (2) کشش قير کمتر از 100، ماده باقي خواهد ماند. اگر کشش قير oC 6/15 حداقل 100 باشد.

جدول 1-4: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق ASTM-D3381.

شرکت نفت پاسارگاد

آزمایش درجه گرانروي
5/2AC- 5AC- 10AC- 20AC- 40AC-
گرانروی درoC60 ، پوآز 250±50 500±100 1000±200 2000±800
گرانروی درoC 135، cSt ،حداقل 80 110 150 210 300
درجه نفوذ در oC 25 ، 100گرم ، 5 ثانیه، حداقل 200 120 70 40 20
نقطه اشتعال ظرف روباز کلیولند، oC، حداقل 163 177 219 232 232
حلالیت در تری کلرو اتیلن، % 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99
آزمایش بر روی قیر باقیمانده:
گرانروی درoC60 ،پوآز، حداکثر 1250 2500 5000 10000 20000
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، %، حداقل (1)100 100 50 20 10
  • (1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول 1-5: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی در oC60 طبق ASTM-D3381.

شرکت نفت پاسارگاد

آزمایش درجه گرانروي
5/2AC- 5AC- 10AC- 20AC- 30AC- 40AC-
گرانروی درoC60 برحسب، پوآز 250±50 500±100 1000±200 2000±400 3000±600 4000±800
گرانروی درoC 135، سانتی استوکس ،حداقل 125 175 250 300 350 400
ذرجه نفوذ درoC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانیه – حداقل 220 140 80 60 50 40
نقطه اشتعال ظروف روباز کلیولند oC-حداقل 163 177 219 232 232 232
حلالیت در تری کلرو اتیلن – حداقل - درصد 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:
گرانروی درoC60 ، پوآز حداکثر 1250 2500 5000 10000 15000 20000
کشش قیردر oC 25 با سرعت Cm/min5، cm، حداقل (1)100 100 75 50 20 10
  • (1) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.

جدول 1-6: مشخصات فنی قیرهای خالص بر حسب گرانروی درoC60 طبق ASTM-D3381

شرکت نفت پاسارگاد

آزمايشاتي بر روي باقيمانده لايه نازک قير (1) درجه گرانروي
1000AR- 2000AR- 4000AR- 8000AR- 16000AR-
گرانروی درoC60 ، برحسب پوآز 1000±250 2000±500 4000±1000 8000±2000 16000±4000
گرانروی درoC 135،cSt، حداقل 140 200 275 400 550
درجه نفوذ درoC 25 ، 100گرم ، مدت 5 ثانيه، حداقل 65 40 25 20 20
درصد درجه نفوذ قير اوليه در oC 25، حداقل - 40 45 50 52
کشش قير در oC 25 با سرعت cm/min5، cm، حداقل (1)100 (2)100 75 75 75
آزمایش بر روی قیر باقیمانده از لايه نازک قیر:
نقطه اشتعال ظرف روباز کليولند، oC، حداقل 205 219 227 232 238
حلاليت در تري کلرو اتيلن، حداقل، % 0/99 0/99 0/99 0/99 0/99
  • (1) لايه نازک قير در آزمايش ممکن است استفاده شود. اما آزمايش لايه نازک قير بايد، به عنوان روش مقايسه اي استفاده گردد.
  • (2) اگر کشش در °C 25 کمتر از cm 100 باشد قابل قبول است. مشروط بر آنکه کشش در °C 6/15 با سرعت کشش cm/min 5 حداقل cm 100 باشد.