قیرهای امولسیون

امولسیونهای قیری یا قیرابه‌ها سامانه‌های دوفازی هستند كه از قیر، آب و یك یا چند ماده افزودنی جهت تشكیل و پایدارسازی و اصلاح خواص قیرابه تشكیل شده اند.

قیرابه‌ها به چهار خانواده تقسیم می‌شوند. دو خانواده اول بیشتر از دیگران مورد استفاده واقع شده اند.

  • قیرابه‌های كاتیونی
  • قیرابه‌های آنیونی
  • قیرابه‌های غیر یونی
  • قیرابه‌های رسی

قیرهای امولسیونی با توجه به سرعت شكست و نوع كاربرد به اقسام زیر طبقه بندی می شوند:

  • قیر امولسیون زود شكن RS
  • قیر امولسیون كند شكن MS
  • قیر امولسیون دیرشكن SS

كه در حال حاضر نوع زودشكن کاتیونی بیشتر مصرف را در كشور دارد.

قیرآبه های آنیونیک

شرکت نفت پاسارگاد

کدشکن Rss کدشکن Ms دیرشکن SS
RS-1 MS-1 SS-1
HFRS MS-2h -
- HFMS-1 -
- HFMS-2 -
- HFMS-2h -
- HFMS-2s -

قیرآبه های کاتیونیک

شرکت نفت پاسارگاد

کدشکن CRS کدشکن CMS دیرشکن CSS
CRS-1 CMS-1 CSS-1
CRS-2 CMS-2h CSS-1h