گريدهای  نفوذی

کاربرد قیر نفوذی عمدتاً در راهسازی می باشد .
برای مناطق با آب و هوای گرم تر ، از قیر سفت تر (درجه نفوذ کمتر) و برای مناطق با آب و هوای سرد تر، از قیر های شل تر( درجه نفوذ بیشتر) استفاده می شود.
شركت نفت پاسارگاد با دارا بودن 6 مجتمع در 6 پالايشگاه تهران، تبريز، اراك، شيراز، بندرعباس و آبادان قادر به تولید كليه گريدهای قيرهای راهسازی مطابق با استانداردهای ملی و بين المللی می باشد.

مشخصات فنی بیتوپلاست

شرکت نفت پاسارگاد

آزمایش روش آزمایش 30-40 40-50 60-70 85-100 100-120
دانسيته ASTM D-7 06/1-01/1 06/1-01/1 06/1-01/1 5 0/1-1 04/1-01/1
در نفوذ mm/10، 25C درجه ASTM D-5 30-40 40-50 60-70 85-100 100-120
نقطه نرمي ºC ASTM D-36 55-63 52-60 49-56 45-52 42-49
كشش پذيري در25ºC cm ASTM D-113 Min 100 Min 100 Min 100 Min 100 Min 100
نقطه اشتعالºC ASTM D-92 Min250 Min250 Min250 Min250 Min250
حلاليت در دي سولفيد%wt. ASTM D-4 5/99 5/99 5/99 5/99 5/99
تست لكه AASHTO T 102 منفی منفی منفی منفی منفی
افت وزني بر اثر حرارت%wt. ASTM D-6 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0 Max 2 /0
اثر افت نفوذ بر حرارت، % ASTM D-6-D-5 20 Max Max20 Max20 Max20 Max20