بيتوبگ و  جامبوبگ

بسته بندی جامبوبگ در شرکت نفت پاسارگاد به سه شيوه معمول خودايستا، سازه‌ای و قفسی و در اوزان 1000 و 1300 کیلوگرم انجام می شود. محصول نهايی با کانتی نرهای 20 و 40 فوتی قابل انتقال جاده ای و دريايی می باشد.

بیتوبگ 300 کیلوگرمی

بسته بندی به صورت بیتوبگ 300 کیلوگرمی نیز در حال حاضر صرفا در مجتمع تهران شرکت نفت پاسارگاد انجام می شود.

همچنین قابلیت بسته بندی به صورت فلکسی تانک 20 تنی نیز در مجتمع تهران شرکت نفت پاسارگاد وجود دارد.

بسته بندی بيتوبگ به طور وسيع جهت عرضه قير سرد استفاده می شود . بسته های بيتوبگ خود ايستا هستند و حمل آنها با کانتينرهای ٠٢ فوتی و يا کفی روش حمل بهينه است.

 اين کيسه ها ظرفيتی معادل ٠٠٣ تا ٠٠٠١ کيلو دارند. کيسه های بيتوبگ در مقابل باران و اشعه فرابنفش مقاوم هستند. بيتوبگ می تواند به آسانی با ليفتراک از طريق آويزان نمودن کيسه از حلقه های بالای آن حمل گردد.

 قير قبل از پرشدن در کيسه های بيتوبگ در واحد سرمايش و بسته بندی (CPU (تا دمای مطلوب حمل سرد می شود. با کانتينر ٠٢ فوتی، ٠٢ بيتوبگ ٠٠٠١ کيلوگرمی می تواند حمل گردد. 

حمل بيتوبگ ها از مسير دريا، مسير جاده و يا بوسيله قطار می تواند به کمک کانتينر انجام پذيرد.

 ذخيره سازی بيتوبگ ها در هر مکان در دسترسی برای مدت زمان طولانی تا ماکزيميم ٢ سال امکان پذير است. مشخصات بيتوبگ مطابق زير است .

Unit Quantity Property
kg 300‐1000 Weight
3‐PLY PP fabric Material of outer bag
Special‐purpose film Material of outer bag
Up 12 month Storage Time
No Heating Requirement
Resistant against rain Other spec