Products

روش تحویل نوع 3 - داخلی   EXW

EXW

مخفف EX Work می باشد

تحویل کالا

به معنای تحویل کالا در نقطه مبداء یا محل کار است که در شرکت نفت پاسارگاد، منظور درب کارخانه می باشد