Products

روش تحویل نوع 1 صادراتی -   FOB

FOB

مخفف اصطلاح Free On Board است

تحویل کالا

در عرشه کشتی در مبداء. فروشنده وقتی کالا را روی عرشه کشتی قرار داد، ریسک خود را خاتمه داده است و تا روی کشتی تمام هزینه ها با فروشنده می باشد.

هزینه حمل و بیمه

اما هزینه حمل و بیمه تا پایان مسیر با خریدار است.