قیرهای عملکردی منطبق بر  بار ترافیکی (MSCR) +PG 

معرفی PG PLUS

افزایش حجم ترافیک و تنوع بارهای ترافیکی و بارگذاری های مختلف و ایجاد خرابی ها و آسیب های روسازی در جاده ها و بزرگراه ها، موجب شد محققین و متولیان حوزه قیر و آسفالت، اقدام به ابداع روش های نوین در طراحی ماده اصلی آسفالت یعنی قیر نمایند. در این خصوص در آمریکا برنامه ای بنام تحقیقات استراتژیک بزرگراهی SHRP با اضافه كردن چند آزمون دیگر به استاندارد 320M AASHTO از جمله آزمون MSCR و معرفی و تدوین استاندارد AASHTO 332Mتوانست خواص قیرهای نفتی و اصالح شده را بخوبی بیان كند. محصوالت معرفی شده با استفاده از آزمونهای جدید تحت عنوان PLUS PG نام گذاری شدند.

مزیت PLUS PG در مقایسه با PG

PLUS PG در واقع تولید قیرهای عملکردی منطبق با بار ترافیکی است كه در كشورهای پیشرفته در حال استفاده می باشد. 

مطابق این دسته بندی جدید و نوین، قیرهای عملکردی PG به چهار نوع ترافیک نرمال، سنگین، خیلی سنگین و فوق سنگین تقسیم، تولید و مصرف می شوند. 

 شركت نفت پاسارگاد به عنوان یک مجموعه توانمند فنی و پیشرو، با در اختیار داشتن 6 واحد تولیدی فعال با توسعه جغرافیایی مناسب در سطح كشور، قادر به تولید و عرضه محصوالت مذكور برای اولین بار در كشور، میباشد.