محمد وفادار

سرپرست معاونت فنی و مهندسی

شرکت نفت پاسارگاد

ابراهيم نقدی

معاون بهره برداری

شرکت نفت پاسارگاد

محمد حسن تصميم ديزجی

معاون مالی و تأمين منابع و عضو هيأت مديره

شرکت نفت پاسارگاد

محمد زنگنه نژاد

معاون بازرگانی

شرکت نفت پاسارگاد

اميرحسين آريا

معاون طرح و برنامه

شرکت نفت پاسارگاد

یاسر فرزین

معاون فنی و مهندسی

شرکت نفت پاسارگاد

سید علی اکبر قاضی

معاون اجرایی

شرکت نفت پاسارگاد

رضا شجاعی

سرپرست معاونت بهره برداری

مجید آذری پور

معاون مالی و تأمین منابع

شرکت نفت پاسارگاد

هادی برزگری

معاون برنامه ریزی و سیستم ها

شرکت نفت پاسارگاد

علی علاماتی

معاون بازرگانی

شرکت نفت پاسارگاد

Managers
سيد امير قاسمي

سيد امير قاسمي

سرپرست معاونت مالي و تامين منابع

پوريا وزيري

پوريا وزيري

سرپرست معاونت بازرگانی

فرزاد همدانچي

فرزاد همدانچي

سرپرست معاونت اجرايي

هادی برزگری

هادی برزگری

معاون برنامه ريزي و سيستم ها]

یاسر فرزین

یاسر فرزین

معاون فنی و مهندسی

پست الکترونیک: [email protected]

رضا شجاعی

رضا شجاعی

معاون بهره برداری

پست الکترونیک: [email protected]