• لیست فارسی مقلات
  • لیست انگلیسی مقالات
  • عناوین مقالات چاپ شده -1401 1400

تاثير واكسهای نفتی بر روی دمای اختالط قيرهای اصالح شده ی پليمری پنجمين همايش قير وآسفالت ايران 1389

كاربردهای نانوتكنولوژی در صنايع قير، آسفالت و راهساز، پنجمين همايش ملی قير و آسفالت ايران، 1389

كاهش دماهای توليد و تراكم و انرژی مصرفی در اختالط آسفالت با استفاده از افزودنی پلی اتيلن واكس ”كنفرانس بين المللی رويكردهای نوين در نگهداشت انرژی، 1391

“ استفاده از الستيك های فرسوده خودروها در اصالح مشخصات و عملكرد قير ”كنفرانس بين المللي مديريت پسماند ، بازيافت و بيومس، 1391

جلوگيری از اتالف انرژی در فرآيند توليد آسفالت با استفاده از واكسEBS، سومين كنفرانس بين المللی اتيك رويكردهای نوين در نگهداشت انرژی، 1392

كاهش دماهای توليد و تراكم و انرژی مصرفی در اختالط آسفالت با استفاده از افزودنی پلی اتيلن واكس، دومين كنفرانس بين المللی اتيك رويكردهای نوين در نگهداشت انرژی، 1391

مقايسه اقتصادی و فنی اثرات دو واكس ساسوبيت و پارافين در عملكرد قير و كاهش دما و هزينه توليد آسفالت سومين كنفرانس بين المللی اتيك رويكردهای نوين در نگهداشت انرژی، 1392

بررسي اثر واكس ها بر دماي اختالط و مصرف انرژی و خواص عملكردی قيرهای اصالح شده پليمری، سومين كنفرانس بين المللی اتيك رويكردهای نوين در نگهداشت انرژي، 1392

مطالعه خواص رئولوژيكی قير اصالح شده با استايرن بوتادين رابر، همايش ملی فناوری های نوين در شيمی و مهندسی شيمی ارديبهشت 1392

بررسی خواص فیزیکی و رئولوژیکی قیر امولسیونی تولید شده با استفاده ازپلیمر ترموپالستیك االستومر، هفتمین همایش قیرو آسفالت 1394

بررسی رفتار قیرهای اصالح شده با استفاده از استایرن اتیلن-پروپیلن استایرن (SEPS) و نانورُس بر مبنای ردهبندی عملکردی، هشتمین همایش قیرو آسفالت 1395

بررسی تأثیر اضافه کردن پلیاتیلن وَکس به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم بر مشخصات رئولوژیکی و مکانیکی قیر، هشتمین همایش قیرو آسفالت 1395

بررسی تأثیر اضافه کردن بیس استئارامید اتیلن (EBS) به قیر به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم، نهمین همایش قیرو آسفالت 1396

بررسی تأثیر استئارات روی بر جلوگیری از پیرشدگی قیر، نهمین همایش قیرو آسفالت 1396

بررسی تأثیر اضافه کردن پلی اتیلن واکس به عنوان افزودنی مخلوط آسفالتی ولرم بر مشخصات رئولوژیکی و مکانیکی قیر، دهمین همایش قیر و آسفالت،1397

ارزیابی مقاومت قیرهای اصالح شده با استایرن اتیلن/پروپیلن استایرن در برابر خرابی خستگی با استفاده از (LAS) آزمایش جاروب دامنه خطی، دهمین همایش قیر و آسفالت، 1397

اصالح قیر با دو افزودنی پلیمر SEPS و نانوسیلیکا ، دهمین همایش قیر و آسفالت، 1397

بررسی تأثیر اضافه کردن بیس استئارامید اتیلن بر مشخصات رئولوژیکی و مکانیکی قیر، یازدهمین همایش قیر و آسفالت 1398

اصالح قیر با دو افزودنی پلیمر SBR و پودر الستیك، یازدهمین همایش قیر و آسفالت 1398

بررسی اثرات پلی اتیلن واکس بر مشخصات و ویسکوزیته قیرهای اصالح شده پلیمری، دوازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 1399

بررسی رئولوژیکی عملکرد قیرهای پلیمری اصالح شده با پلی اتیلن واکس، دوازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 1399

مقایسه رفتار ویسکواالستیك ماستیکهای آسفالتی ساخته شده با فیلرهای سیلیسی و آهکی، دوازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 1399 

بررسی تأثیر اضافه کردن پلی فسفریك اسید (PPA) بر خواص رئولوژیکی قیرهای اصالح شده با بیس استئارامید اتیلن (EBS ) دوازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفا لت و ماشین آلات 1399

مقایسه نتایج آزمایشهای LAS و جاروب زمان به منظور ارزیابی مشخصات خستگی قیرهای اصالح شده با SEPS، دوازدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 1399

بررسی تاثیر درصد حجمی فیلر بر رفتار مکانیکی ماستیك آسفالتی دردماهای پایین، سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 1400

توسعه مدل پیش بینی رفتار ویسکو االستیك ماستیك اصالح شده با SBS با برنامه ریزی ژنتیك چند ژنی، سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 1400 

بررسی تاثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر رفتار دمای باالی قیر با استفاده از آزمایش MSCR، سیز دهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات  1400

The effects of adding different α-olefin on bitumen properties, the 8 th

International Chemical Engineering Congress & Exhibition,2014

Influences of mixing time on interaction process and properties of modified bitumen bye waste tire rubber, the 8 th International Chemical Engineering Congress & Exhibition,2014

Difference between initial and rheological assessing of storage stability of crumb rubber modified bitumen the 8 th International Chemical Engineering Congress & Exhibition,2014

Effect of nanocaly on morphology and flow behavior of polyethylene modified bitumen, the 8 th International Chemical Engineering Congress & Exhibition,2014

An investigation of the effects of nanosilica on properties of asphalt, the 8 th International Chemical Engineering Congress & Exhibition,2014

Evaluating Rutting and Fatigue Characteristics of Binder

Containing SBS and PPA and their Relationship with

Mixture Stiffness Parameter, J. Mater. Civ. Eng., 2017

Generalized Fractional Viscoelastic Modeling of Low Temperature Characteristics of Asphalt Binders Modified with Polyphosphoric Acid and Distillate Aromatic Extracts Oil, Journal of Materials in Civil Engineering,2017

An Investigation on the Effect of SBS+Vacuum Bottoms Residue Modification on Rheological Characteristics of Asphalt Binder, ISSN, 2017

Improving production temperature of polymer modified bitumen by waxy materials, Polymer Processing Society )PPS) ,2011

Some investigation on bitumen composites of Poly acryl amide,Polymer Processing Society )PPS) ,2011

An Investigation on Rheological Behavior and Microstructure of αOlefin Copolymer – Soya oil-1Modified Bitumen,(MESAT), 2012

Effect of reclaimed rubber modification on the rheological properties and rutting resistance of asphalt binders, (MESAT), 2012

Investigating the Behavior and Storage Stability of Crumb Reclaimed Rubber Modified Bitumen by Assessing Viscosity Changes, (ISPST), 2012

Rheological Performance of SEPS and Nanosilica Modified

Bitumen, The 9th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2015),2017.

Mechanical Behavior of Polymer-Modified Bituminous Mastics. I: Experimental Approach,2019

Mechanical Behavior of Polymer-Modified Bituminous Mastics. II: Numerical Approach.2019

Generalized Fractional Viscoelastic Modeling of Low Temperature Characteristics of Asphalt Binders Modified with Polyphosphoric Acid and Distillate Aromatic Extracts Oil,2018

An Investigation on the Effect of SBS+Vacuum Bottoms Residue Modification on Rheological Characteristics of Asphalt Binder,2017.

Evaluating Rutting and Fatigue Characteristics of Binder Containing SBS and PPA and Their Relationship with the Mixture Stiffness Parameter,2017.

Mechanical Behavior of Polymer-Modified Bituminous Mastics. II: Numerical ApproachJ, Mater. Civ. Eng., 2019.

Mechanical Behavior of Polymer-Modified Bituminous Mastics. I: Experimental Approach, J. Mater. Civ. Eng., 2019.

Heterogeneous visco-hyperelastic numerical modelling of crumb rubber-modified asphalt binders, Pouria Hajikarimi , Alireza Sadat Hosseini , Fateh Fakhari Tehrani , Mohammad Rahi , Joseph Absi & Fereidoon Moghadas Nejad, INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING,2021

Introduction of Polymer Nanocomposites to Bitumen to Enhance its Thermomechanical Properties, Pouria Hajikarimi1; Mohammad Rahi2; Fereidoon Moghadas Nejad3; Eshagh Babaii Ashourabadi4; Sahar Maniei5; Pedram MohammadGhasemi6; and Ellie H. Fini, F.ASCE7, Transp. Eng., Part B: Pavements, 2021.


بررسی تأثیر درصد حجمی فیلر بر رفتار مکانیکی ماستیک آسفالتی در دماهای پایین، سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 18، الی 20 آبانماه، 1400 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

بررسی تأثیر همزمان اضافه کردن PPA و EBS بر رفتار دمای باالی قیر با استفاده از آزمایش MSCR، سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات18، الی 20 آبانماه، 1400 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

توسعه مدل پیشبینی رفتار ویسکواالستیک ماستیک اصالح شده با استایرن بوتادین استایرن با برنامه ریزی ژنتیک چندژنی، سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 18، الی 20 آبانماه ،1400 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ارزیابی خستگی مخلوطهای قیری تحت بارگذاری تنش ثابت با رویکرد چند مقیاسی، سیزدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات 18، الی 20 آبانماه، 1400 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

بررسی تأثیر تکرار فرآیند شبیه سازی پیرشدگی بلندمدت به روش PAV بر رفتار رئولوژیکی قیر، چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آالت 10، الی 12 آبانماه،1401 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ارزیابی مدل میکرومکانیکی خودسازگار تعمیم یافته (GSCS)  برای پیشبینی مشخصات رئولوژیکی ماستیکهای آسفالتی حاوی قیر اصالح شده با پودر الستیک، چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آالت10، الی 12 آبانماه ،1401 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

پیشبینی مدول غیرقابل بازگشت (Jnr) و درصد بازگشت (R) قیر اصالح شده با استایرن بوتادین استایرن با استفاده از برنامهریزی ژنتیک، چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آلات10، الی 12 آبانماه، 1401 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

بررسی حساسیت برشی قیرهای اصالح شده با PPA و SBS با استفاده از نرمی خزشی برگشت ناپذیر (Jnr)، چهاردهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین آالت10، الی 12 آبانماه، 1401 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

توسعه مدل های پیش بینی برای مدول مرکب برشی و زاویه فاز ماستیک اصالح شده با استایرن بوتادین استایرن، فصلنامه علمی پژوهشنامه حمل و نقل، سال بیستم،دوره اول، شماره، 74بهار 1401