•  تلفن: ٠٦٣١٣٣٣٣٢٥١ (٠٢١)
 •  نمابر : ٣٤٤
 •  آدرس: آبادان، شرکت پالایش نفت آبادان، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: آقای  مهندس میریان 
 •  تعداد پرسنل: ٦٢ نفر
 •  لینک صفحه کارخانه آبادان
 •  تلفن: 086338224606
 •  نمابر : 086338224606
 •  آدرس: اراک، پالایشگاه شازند اراک، واحد قیرسازی، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: آقای علیرضا فراهانی
 •  تعداد پرسنل: ٨١ نفر
 •  لینک صفحه کارخانه اراک
 •  تلفن: ١٥٥٦٢١٨٩ (076)
 •  نمابر : ٠٧٦١٥٥٦٢١٧٣
 •  آدرس: بندرعباس، پالایشگاه بندرعباس، واحد بشکه سازی و قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: آقای مهندس مالکی نژاد
 •  تعداد پرسنل: ١١٢ نفر
 •  لینک صفحه کارخانه بندرعباس
 •  تلفن: 34212897،34212896،34212895(041)
 •  نمابر : 04134212898
 •  آدرس: تبریز، کیلومتر 2 جاده آذرشهر، پالایشگاه تبریز، واحد قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: مهدی برزگر یالدور
 •  تعداد پرسنل: 69 نفر
 •  صندوق پستی: ٥١٩٧١٣١١١
 •  لینک صفحه کارخانه تبریز
 •  تلفن: ٠٢١٥٥٢١٨٥٨٢ (٠٢١)
 •  نمابر : ٠٢١٥٥٢١٨٥٨٢ (٠٢١)
 •  آدرس:  رجایی شهر، بزرگراه شهید تندگویان، پالایشگاه نفت تندگویان، کارخانه قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد
 •  مدیر کارخانه: آقای مهندس سعیدی 
 •  تعداد پرسنل: ١٣٠ نفر (با احتساب كاركنان واحد تحقيقات)
 •  لینک صفحه کارخانه تهران
 •  تلفن: ١٨٣٠٨٧٧٦ (071)
 •  نمابر : ٠٧١١٨٢٠٧٣٦٣
 •  آدرس: زرقان، صندوق پستی 117-73415 شرکت نفت پاسارگاد
 • سرپرست کارخانه: آقای علیرضا استدلال
 •  تعداد پرسنل: ٨١ نفر
 •  لینک صفحه کارخانه شیراز