اخبار

(آرشیو ماه خرداد 1400)
عرضه قیر صادراتی روز دوشنبه 31 خرداد 1400

نامه عرضه قیر صادراتی روز دوشنبه 31 خرداد 1400 در بورس کالا

مزایده اجاره 11 دستگاه تانکر حمل قیر

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-01-1400/ز-م

مناقصه خرید رنگ و تینر 99142

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-2-14-99/ن-م

مناقصه انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت توسعه انبار کارخانه اراک

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-08-1400/ن-م

مناقصه خرید 20 دستگاه تریلر و تانکر جهت حمل قیر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-09-1400/ن-م

مناقصه، تهیه، طبخ و توزیع غذا در رستوران کارخانه بندرعباس ۱۴۰۰۰۷

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-07-1400/ن-م شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه و طبخ و تو...

نامه عرضه صادراتی روز سه شنبه 4 خرداد 1400

نامه عرضه صادراتی روز سه شنبه 4 خرداد 1400 در بورس کالا