اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 آذر 1397

  مزایده اقلام مربوط به بشکه سازی مطابق اسناد

عنوان مزایده: اقلام مربوط به بشکه سازی مطابق اسناد مزایده
آگهي در محدوده : عمومی
منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
بها سند :
طبقه بندی : مزایده عمومی
عنوان روزنامه : اطلاعات
تاريخ انتشار : 20/آذرماه/97
آخرين مهلت : 12/دی ماه/96
شماره صفحه روزنامه : 07

متن آگهي :


آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-1-97/ز-م

 

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد در نظر دارد برخی از اقلام مربوط به بشکه سازی خود که نوع ، تعداد و کیفیت آنها در اسناد مزایده موجود می باشد از طریق مزایده به اشخاص      واجد شرایط به فروش برساند، متقاضیان می توانند پس از مطالعه متن این آگهی نسبت به مراجعه جهت دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.

1-      مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده : سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان 10% مبلغ پیشنهادی هر تجهیز بوده که می بایست به صورت یکی از موارد ذیل باشد

الف چک بانکی رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد- ب وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

2-      قیمت پایه اقلام مورد مزایده: مطابق با جدول بخش 4 مندرج در اسناد مزایده.

3-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی.

4-      آدرس دریافت اسناد :

4-1-تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها و پیمانها - تلفن 23036218،23036214.

4-2- تبریز- جاده آذرشهر- پالایشگاه تبریز- واحد قیرسازی- واحد پشتیبانی کارخانه تبریز- تلفن 04134212902       

5-      آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : جهت تسلیم پیشنهادات خود به یکی از مراکز ذیل مراجعه و رسید تحویل اسناد را دریافت نمایید.

5-1-            تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد-23036000

5-2-             تبریز- جاده آذرشهر- پالایشگاه تبریز- واحد قیرسازی- واحد پشتیبانی کارخانه- تلفن 04134212902    

6-         مهلت دریافت اسناد مزایده : در ساعات اداری از تاریخ 20/09/1397 لغایت 01/10/1397. (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

7-      آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 12/10/1397 میباشد.

8-      به پیشنهادات فاقد امضا ، فاقد تضمین شرکت در مزایده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

·         هزینه آگهی و کارشناسی قیمت پایه مزایده بنا به تناسب بعهده برندگان مزایده است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.