اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 14 آذر 1395
برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد

  برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد

در راستای نشاط سازمانی و وحدت و همدلی در میان اعضای خانواده بزرگ نفت پاسارگاد و همزمان با حلول ماه ربیع الاول جشنی در دفتر مرکزی برگزار و دفتر یادگاری "من نفت پاسارگاد را دوست دارم چون ..." نیز توسط پرسنل محترم تهیه شد.

در همین راستا نیز از کلیه همکاران دفتر مرکزی و مناطق درخواست می شود دلنوشته های خود را به صورت مکتوب برای واحد مدیریت منابع انسانی ارسال نمایند.

گفتنی است از بین بهترین دلنوشته ها هدیه ای به رسم یادبود تقدیم خواهد شد و این دلنوشته ها نیز مبنای طرح نشاط سازمانی قرار خواهد گرفت.

تصاویر
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد
 • برگزاری طرح نشاط سازمانی در شرکت نفت پاسارگاد