اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 20 بهمن 1392
دیدار با خانواده های محترم شهدا

  دیدار با خانواده های محترم شهدا

* دیدار با خانواده های محترم شهدا

* تاریخ: 20 بهمن 1393

* محل: دفتر مرکزی شرکت نفت پاسارگاد

تصاویر
  • دیدار با خانواده های محترم شهدا
  • دیدار با خانواده های محترم شهدا
  • دیدار با خانواده های محترم شهدا
  • دیدار با خانواده های محترم شهدا
  • دیدار با خانواده های محترم شهدا
  • دیدار با خانواده های محترم شهدا
  • دیدار با خانواده های محترم شهدا