اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 01 اسفند 1392
بازدید از کارخانه شیراز

  بازدید از کارخانه شیراز

* بازدید مدیرعامل محترم از کارخانه شیراز

تاریخ: 1 اسفند 1392

محل : پالایشگاه شیراز، کارخانه قیرسازی شیراز

تصاویر
  • بازدید از کارخانه شیراز
  • بازدید از کارخانه شیراز
  • بازدید از کارخانه شیراز
  • بازدید از کارخانه شیراز
  • بازدید از کارخانه شیراز
  • بازدید از کارخانه شیراز
  • بازدید از کارخانه شیراز