اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 06 بهمن 1392
بازدید از کارخانه اراک

  بازدید از کارخانه اراک

* بازدید مدیرعامل از کارخانه اراک

* تاریخ: 6 بهمن 1392

* محل: پالایشگاه اراک، کارخانه قیرسازی اراک

تصاویر
  • بازدید از کارخانه اراک
  • بازدید از کارخانه اراک
  • بازدید از کارخانه اراک
  • بازدید از کارخانه اراک
  • بازدید از کارخانه اراک
  • بازدید از کارخانه اراک
  • بازدید از کارخانه اراک
  • بازدید از کارخانه اراک