اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 14 تیر 1393

  مناقصه بازنگری طراحی ،خرید تجهیزات


 
  عنوان مناقصه : بازنگری طراحی ،خرید تجهیزات، ساخت ،نصب و راه اندازی کوره زباله سوز پلنت قیر دمیده آبادان
  آگهي در محدوده : عمومی
  منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  بها سند :
  طبقه بندی : مناقصه عمومی دو مرحله ای
  عنوان روزنامه : اطلاعات - عصر اقتصاد
  تاريخ انتشار : 1393/04/14
  آخرين مهلت : 1393/04/21
  شماره صفحه روزنامه : 10
  متن آگهي : آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد 1- نام ونشانی مناقصه گذار : شرکت نفت پاسارگاد به نشانی تهران ، بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1 شماره تماس 23036000. 2- موضوع مناقصه : بازنگری طراحی ،خرید تجهیزات، ساخت ،نصب و راه اندازی کوره زباله سوز پلنت قیر دمیده آبادان 3- نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000/000/560 ریال ( پانصد و شصت میلیون ریال ) به صورت یکی از موارد ذیل : الف – ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک بانکی- ج – وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد. 4- مدت ومحل اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت پنج ماه شمسی - آبادان – پالايشگاه آبادان – واحد قيرسازي – سايت شركت نفت پاسارگاد 5- زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از تاریخ 14/04/1393 لغایت 21/04/1393. ( از ساعت 9:00الی 16:00 به جزء روز های پنجشنبه و تعطیلات رسمی) 6- آدرس دریافت اسناد : تهران – بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1. 7- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر . آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : تهران – بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1 ، دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد. 23036000 8- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا ساعت 15:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 15/05/1393 میباشد. 9- به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.