اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 07 مهر 1392
عنوان مزايده :مزایده اقلام ضایعاتی

  عنوان مزايده :مزایده اقلام ضایعاتی 
  عنوان مزايده : مزایده اقلام ضایعاتی
  آگهي در محدوده : کل کشور
  منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  بها سند :
  طبقه بندی : مزایده عمومی
  عنوان روزنامه : همشهری
  تاريخ انتشار : 1392/07/17
  آخرين مهلت : 1392/07/23
  شماره صفحه روزنامه : 7
  متن آگهي : شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را به بهترین پیشنهاد به فروش برساند. لذا بدینوسیله از خریدارانی که توانایی ارائه پیشنهاد دارند دعوت به عمل می آید تا پس از حضور در محل نگهداری ضایعات و تکمیل فرم بازدید نسبت به ارائه پیشنهادات خود در پاکت دربسته به نشانی بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک1، شرکت نفت پاسارگاد، واحد حراست اقدام نمایند. آدرس بازدید از ضایعات: جاده قدیم قم، بعد از شهرری، بعد از خیرآباد، نرسیده به باقرآباد، شرکا پالایش نفت تهران، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد نحوه ارائه پاکات: 1- پاکت الف: تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000 ریال (پنج میلیون تومان) به صورت چک شرکتی/شخصی. 2- پاکت ب: پیشنهاد مالی مزایده گر. (پیشنهادات مالی می بایست حتما در قالب فرم شرکت نفت پاسارگاد ارائه گردد و در صورت عدم ارائه در قالب مذکور پیشنهاد ارائه شده از روند بررسی خارج می گردد.) * مهلت ارائه پیشنهادات تا تاریخ 1392/07/23 می باشد.

  عنوان مزايده : مزایده اقلام ضایعاتی
  آگهي در محدوده : کل کشور
  منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  بها سند :
  طبقه بندی : مزایده عمومی
  عنوان روزنامه : همشهری
  تاريخ انتشار : 1392/07/17
  آخرين مهلت : 1392/07/23
  شماره صفحه روزنامه : 7
  متن آگهي : شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را به بهترین پیشنهاد به فروش برساند. لذا بدینوسیله از خریدارانی که توانایی ارائه پیشنهاد دارند دعوت به عمل می آید تا پس از حضور در محل نگهداری ضایعات و تکمیل فرم بازدید نسبت به ارائه پیشنهادات خود در پاکت دربسته به نشانی بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک1، شرکت نفت پاسارگاد، واحد حراست اقدام نمایند. آدرس بازدید از ضایعات: جاده قدیم قم، بعد از شهرری، بعد از خیرآباد، نرسیده به باقرآباد، شرکا پالایش نفت تهران، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد نحوه ارائه پاکات: 1- پاکت الف: تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000 ریال (پنج میلیون تومان) به صورت چک شرکتی/شخصی. 2- پاکت ب: پیشنهاد مالی مزایده گر. (پیشنهادات مالی می بایست حتما در قالب فرم شرکت نفت پاسارگاد ارائه گردد و در صورت عدم ارائه در قالب مذکور پیشنهاد ارائه شده از روند بررسی خارج می گردد.) * مهلت ارائه پیشنهادات تا تاریخ 1392/07/23 می باشد.

<< بازگشت به ليست مزايده
  عنوان مزايده : مزایده اقلام ضایعاتی
  آگهي در محدوده : کل کشور
  منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  بها سند :
  طبقه بندی : مزایده عمومی
  عنوان روزنامه : همشهری
  تاريخ انتشار : 1392/07/17
  آخرين مهلت : 1392/07/23
  شماره صفحه روزنامه : 7
  متن آگهي : شرکت نفت پاسارگاد (سهامی عام) در نظر دارد اقلام ضایعاتی خود را به بهترین پیشنهاد به فروش برساند. لذا بدینوسیله از خریدارانی که توانایی ارائه پیشنهاد دارند دعوت به عمل می آید تا پس از حضور در محل نگهداری ضایعات و تکمیل فرم بازدید نسبت به ارائه پیشنهادات خود در پاکت دربسته به نشانی بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک1، شرکت نفت پاسارگاد، واحد حراست اقدام نمایند. آدرس بازدید از ضایعات: جاده قدیم قم، بعد از شهرری، بعد از خیرآباد، نرسیده به باقرآباد، شرکا پالایش نفت تهران، کارخانه شرکت نفت پاسارگاد نحوه ارائه پاکات: 1- پاکت الف: تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 50.000.000 ریال (پنج میلیون تومان) به صورت چک شرکتی/شخصی. 2- پاکت ب: پیشنهاد مالی مزایده گر. (پیشنهادات مالی می بایست حتما در قالب فرم شرکت نفت پاسارگاد ارائه گردد و در صورت عدم ارائه در قالب مذکور پیشنهاد ارائه شده از روند بررسی خارج می گردد.) * مهلت ارائه پیشنهادات تا تاریخ 1392/07/23 می باشد.

<< بازگشت به ليست مزايده
تصاویر
  • عنوان مزايده :مزایده اقلام ضایعاتی