اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 27 مرداد 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در تاريخ دو شنبه 93/05/27

موضوع :" برنامه عرضه داخلي قير در تاريخ  دو شنبه 93/05/27

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 93/05/27 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛ خواهشمند است دستورات مقتضي جهت عرضه را صادر فرمائيد.

  در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد .

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدی

پالایشگاه تهران

70/60

14514

3000

3000

پالایشگاه تهران

MC250

20140

300

300

پالایشگاه اراک

70/60

13443

3000

3000

پالایشگاه اراک

100/85

13443

2000

2000

پالایشگاه آبادان

70/60

14819

3000

3000

پالایشگاه آبادان

MC250

20140

300

300

پالایشگاه بندرعباس

70/60

14190

3000

3000

پالایشگاه بندرعباس

MC250

20140

300

300

پالایشگاه شیراز

70/60

14115

2000

2000

پالایشگاه تبریز

100/85

14787

3000

3000

جمع

19900

19900

·