اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 24 شهریور 1393

  آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد

1-       شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد فروش ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق)  به اشخاص(حقیقی ، حقوقی ) واجد شرایط واگذار نماید.

2-      نام و نشانی مزایده گذار : شرکت نفت پاسارگاد به نشانی تهران ، بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1 ، شماره تماس 23036000

3-      محل انباشت ضایعات: بندرعباس جاده اسکله شهید رجایی بعد از پالايشگاه بندرعباس واحد قيرسازي -شركت نفت پاسارگاد.                           

4-      موضوع مزایده : ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق).

5-      نوع ومبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده 250/000/000ریال ( دویست و پنجاه میلیون ریال ) به صورت یکی از موارد ذیل : الف ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مزایده گزار. ب- چک بانکی- ج وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

6-      مدت و حجم قرارداد : برداشت 550 تن در بازه زمانی سه ماه .

7-      مهلت خرید اسناد مزایده : در ساعات اداری از تاریخ 1393/06/3 لغایت 1393/06/24

8-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر .

9-      آدرس دریافت اسناد :

الف) تهران بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1 ( از ساعت 7:30 الی 16:30)-تلفن 23036000 

ب) بندرعباس جاده اسکله شهید رجایی بعد از پالايشگاه بندرعباس واحد قيرسازي دفتر پشتیبانی کارخانه-( از ساعت 7:30 الی 15:00)-تلفن 7511273-0761                                      - آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا ساعت 16:30 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 1393/07/05 میباشد.

11- آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : جهت تسلیم پیشنهادات خود به یکی از مراکز ذیل مراجعه و رسید تحویل اسناد را دریافت نمایید.

الف)تهران بلوار میرداماد ، خیایان شمس تبریزی شمالی ، پلاک 1 ، دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد-23036544 

ب) بندرعباس جاده اسکله شهید رجایی بعد از پالايشگاه بندرعباس واحد قيرسازي دفتر پشتیبانی کارخانه-7511273-0761                                       

13- به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

·         هزینه آگهی و کارشناسی تعیین پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.