اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 30 شهریور 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه مورخ 31 شهریور 1393


باسلام :

     احتراماً،   عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 31 شهریور 1393 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛

 

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

14514

3000

3000

کارخانه تهران

MC250

20304

300

300

کارخانه اراک

70/60

13737

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

13737

1000

1000

کارخانه آبادان

70/60

15143

1000

1000

کارخانه آبادان

MC250

20304

300

300

کارخانه بندرعباس

70/60

14488

1500

1500

کارخانه شیراز

70/60

14423

2000

2000

جمع

11100

11100

 

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد .