اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 05 مهر 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه مورخ 5 مهرماه 1393

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه مورخ 5 مهرماه 1393 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

نقدی

کارخانه اراک

70/60

13364

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

13364

1000

1000

کارخانه آبادان

70/60

13364

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

14128

1000

1000

کارخانه شیراز

70/60

13502

1000

1000

جمع

6000

6000

 

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد.