اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 19 مهر 1393

  عرضه قیر صادراتی روز چهارشنبه مورخ 23 مهرماه 1393

با سلام،

          احتراماً، اين شركت در نظر دارد محصولات صادراتي خود را روز چهارشنبه مورخ 23/07/93 در بورس كالا به شرح جدول زير عرضه نمايد. مقتضي است دستور فرماييد هماهنگي هاي لازم در اين خصوص بعمل آيد.

v     جدول اصلی عرضه:

ردیف

محل توليد محصول

گرید قیر

حداقل عرضه (تن)

حداکثر عرضه (تن)

بسته بندی

نحوه تحویل

قیمت (دلار)

1

كارخانه اراک

70/60

10000

20000

فله

FOB-بندرعباس

565

2

كارخانه شیراز

70/60

1000

5000

FOB-بندرامام خمینی

545

3

کارخانه اراک

70/60

10000

20000

بشکه

FOB - بندرعباس

617

4

كارخانه تهران

70/60

10000

10000

فله

EXW-تهران

510

5

كارخانه اراک

70/60

10000

10000

EXW-اراك

510

6

کارخانه تبریز

70/60

1000

2000

EXW- تبریز

535

7

كارخانه تهران

70/60

1000

3000

بشکه

EXW- تهران

575

8

کارخانه اراک

70/60

1000

3000

EXW - اراک

575

9

کارخانه تبریز

70/60

100

500

EXW- تبریز

610

10

کارخانه تهران

70/60

100

1000

بیتوپلاست

EXW - تهران

565

11

کارخانه تبریز

70/60

100

500

بیتوپلاست

EXW- تبریز

600

 

v     نحوه تسویه مالی:

·         قیمتهای اعلامی فوق ، قیمت فروش نقدی می باشد .

·         تسويه ريالي و مبناي محاسبه، نرخ اتاق مبادلات ارزي مرکزی در روز معامله در بورس و از طريق اتاق پاياپاي بورس كالاي ايران و با فروشنده انجام مي پذيرد.

·         مشتری می بایست ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پس از معامله نسبت به پرداخت نقدی 5% مبلغ معامله به حساب شرکت نفت پاسارگاد اقدام نماید. (وجه دریافتی نقدی نزد فروشنده خواهد بود و حواله فروش آن همراه با آخرین محموله صادر خواهد شد.)

·         درصورت خوش حسابی مشتری و موافقت شرکت نفت پاسارگاد، پرداخت وجه هر حواله ، حداکثر 10 روز پس از تاریخ صدور حواله با شرایط ذیل قابل انجام می باشد .

تبصره 1: قیمت فروش محموله های FOB ، 12 دلار مبادله ای و محموله های EXW 10 دلار مبادله ای از قیمت فروش نقدی (جدول عرضه) بیشتر خواهد بود .

تبصره 2: ضمانت نامه بانکی می بایست از جانب مشتری به نفع شرکت نفت پاسارگاد حداکثر تا 15 روز تقویمی پس از معامله به فروشنده ارائه گردد. (در صورت عدم ارائه ضمانت نامه در مهلت مقرر، قرار داد به صورت یک طرفه فسخ شده و جریمه به میزان 5/2 درصد مبلغ معامله به انضمام کارمزد بورس فروشنده از مشتری اخذ می گردد.)

تبصره 3: حداکثر مقدار حواله فروش متناسب با مبلغ ضمانتنامه ارائه شده خواهد بود.

تبصره 4: مشتریانی که زیر مجموعه ارگانهای دولتی می باشند و یا سهام آنها متعلق به بخش عمومی غیر دولتی باشد در صورت تایید هیات مدیره شرکت نفت پاسارگاد امکان تغییر در خصوص دریافت نوع ضمانت بابت چک های دریافتی وجود دارد.

تبصره 5: سررسید چکها می بایست قبل از تاریخ آخرین مهلت برداشت ، طبق نامه عرضه جاری باشد .

·         نرخ های اعلام شده بر اساس قیمت وکیوم باتوم در ماه مهر می باشد. در صورت افزایش قیمت وکیوم باتوم، و همچنین در صورت عدم تسویه هرحواله (واریز وجه) از جانب خریدار, نرخ های اعلام شده با در نظر گرفتن نرخ وکیوم باتوم در روز برداشت تعدیل و محاسبه خواهد شد. نرخ VB بر اساس قیمت فروش وکیوم باتوم در بورس کالا می باشد.

 

v     تخفیفات:

خریداران میتوانند براساس انتخاب خود، صرفاً از یکی از انواع تخفیفات مندرج در جداول 1و 2 ذیل، بهره مند گردد:

·         تخفیف تسریع در تسویه: به خریدارانی که براساس قوانین بورس کالای ایران ظرف حداکثر 5 روز کاری از تاریخ معامله نسبت به تسویه حساب کامل خرید ، اقدام نمایند ، تخفیفاتی به شرح مندرج در جدول ذیل اعطا می گردد. لازم به ذکر است مبنای محاسبه تخفیف مذکور ، نرخ دلار مبادله ای در تاریخ معامله می باشد .

 

« جدول تخفیف شماره 1 »

میزان خرید (تن)

میزان تخفیف به ازای هر تن

2000> میزان خرید  ≥100

0 دلار مبادله ای

5200> میزان خرید  ≥2000

5 دلار مبادله ای

              میزان خرید  ≥5200

7 دلار مبادله ای

 

·         تخفیف برداشت : به خریدارانی که از تاریخ 18/6/93 لغایت 18/12/93 خرید نموده و از محل خریدهای انجام شده در این دوره زمانی اقدام به برداشت نمایند تخفیفاتی به شرح جدول ذیل اعطاء می گردد :

 

« جدول تخفیف شماره 2 »

 

میانگین ماهانه برداشت (تن)

میزان تخفیف به ازای هر تن

5000> میانگین برداشت ماهانه  ≥100

0 دلار مبادله ای

8000> میانگین برداشت ماهانه  ≥5000

2 دلار مبادله ای

14000> میانگین برداشت ماهانه  ≥8000

5/3 دلار مبادله ای

                میانگین برداشت ماهانه  ≥14000

7 دلار مبادله ای

 

تبصره 1: تخفیفات برداشت فوق الذکر براساس میانگین ماهانه برداشت کالا ، در صورت درخواست خریدار و پس از گذشت حداقل یک دوره یک ماهه از تاریخ اولین خرید مورد درخواست جهت محاسبه تخفیف براساس نرخ دلار مبادله ای در زمان معامله ، محاسبه و به صورت ریالی به وی مسترد خواهد شد.

تبصره 2:  میانگین ماهانه برداشت براساس رابطه ذیل محاسبه می گردد:

30 × تعداد روزهای بین اولین خرید و زمان محاسبه ÷ میزان خرید و برداشت  = میانگین ماهانه خرید و برداشت کالا

تبصره 3: عرضه های آتی در صورتی مشمول تخفیفات برداشت این جدول می گردند که در نامه عرضه های آتی نیز تکرار و اعلام گردد.

تبصره 4: برداشتهایی که در مهلت برداشت 50 روزه اعلامی در نامه عرضه محقق شود، در محاسبات تخفیف لحاظ می گردد.

تبصره 5: در صورتیکه خریدار درخواست محاسبه تخفیف از محل قراردادهای درخواستی را نماید، آنچه که تا تاریخ مدنظر خریدار (باتوجه به تبصره 4) برداشت شده باشد، در محاسبات تخفیف لحاظ می­گردد. بدیهی است برداشتهای انجام شده بعد از تاریخ مقرر (تاریخ مدنظر خریدار جهت محاسبه تخفیف)، مشمول تخفیف نخواهد شد.

 

v     مهلت برداشت و زمان تحویل:

·         مهلت برداشت کلیه خرید های انجام شده 50 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس کالا خواهد بود. در صورت عدم برداشت تمام و یا بخشی از قیر توسط مشتری در موعد مذکور، فروشنده می تواند ضمن فسخ معامله، نسبت به دریافت جرائم متعلقه به مبلغ 5/2 % ارزش مقدار باقیمانده مورد معامله به انضمام کارمزد بورس فروشنده از مشتری اقدام نماید.

·         زمان شروع تحویل کالا حداقل یک روز کاری و حداکثر 5 روز کاری پس از تسویه مالی میباشد.

·         مشتری می بایست بوکینگ ها را طی 40 روز از تاریخ معامله و در خواست صدور حواله EXW و ETA را ظرف مدت 45 روز از تاریخ معامله به صورت منظم و پیوسته به پاسارگاد اعلام نماید. در غیر اینصورت این شرکت تعهدی در خصوص تحویل در مهلت تعیین شده نخواهد داشت.

 

v     نحوه فروش EXW:

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروش های  با ترم تحویل EXW جهت شرکتهای خارجی به نام فروشنده می باشد. ولیکن از آنجاییکه ترم تحویل به صورت EXW است کلیه مسئولیت های قانونی ناشی از هرگونه تغییر در کیفیت و کمیت کالا به عهده خریدار میباشد.

·         کلیه شرکتهای خارجی فروش های EXW، باید در زمان صدور حواله چک تضمین جهت 8% مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند. چک اخذ شده ظرف مدت 60 روز پس از تاریخ حواله در صورت ارائه اظهار نامه گمرکی مرتبط مسترد می گردد، در غیر اینصورت اقدامات لازم در خصوص وصول چک و ضمانت نامه بانکی ارائه شده انجام می گردد.

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروش های  با ترم تحویل EXW ،  جهت شرکتهای داخلی به نام فروشنده نمیباشد و مسئولیت اظهار به گمرک و صادرات آن بر عهده مشتری است.

·         کلیه شرکتهای داخلی فروش های EXW ، باید در زمان تسویه 8% مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت و جهت استرداد وجه مذکور از طریق دارایی اقدام نمایند.

·         مشتریان خریدارکالا به صورتEXW که عملیات اظهارگمرکی وصادرات ایشان توسط پاسارگاد انجام می­پذیرد میبایست قبل از صدور حواله بابت هزینه های ترخیص و گمرک هر تن کالا از مرزهای زمینی 3 دلار مبادله ای به فروشنده پرداخت نمایند. لازم به ذکر است هزینه های گمرکی کالای خریداری شده بصورت EXW ، در صورتیکه از مرزهای دریایی خارج شود ، بعهده خریدار خواهد بود.

 

v     نحوه فروش FOB:

·         اظهار نامه صادراتی مربوط به فروشهای با ترم تحویل FOB، به نام فروشنده صادر می گردد.

·         خریداران قیر با ترم تحویل FOB، از پرداخت 8% تضمین صادرات کالا معاف خواهند بود.

·           هزینه THC بشکه FOB به عهده فروشنده می باشد .

·         در صورتیکه کانتینرهای مربوط به بوکینگهای اعلامی مشتری بیشتر از 20 روز در محوطه بماند ، طبق قوانین محوطه ، مشمول هزینه انبارداری می­گردد. بدیهی است این هزینه ها به عهده مشتری بوده که در حسابهای مشتری متعاقباً منظور خواهد شد .

 

v     سایر توضیحات:

·         خریدارمکلف میباشد، مدارک مربوط به پرداخت کارمزدسهم خریداررابه نفت پاسارگادوکارگزاری باهنرارائه نماید.

·         تغيير گريد 70/60 به 100/85 در صورت موافقت فروشنده، بدون دريافت پرميوم قابل انجام است.

·         تغييرگريد70/60 به50/40درصورت موافقت شركت نفت پاسارگاد بادريافت15 دلار مبادله ای پرميوم قابل انجام است.

·         در صورت درخواست خریدار جهت دریافت بشکه به صورت پالت شده، خدمات پالتایز بشکه با دريافت 20 دلار پرميوم قابل انجام است.

·         حداقل مقدار خريد براي هر مشتري 100 تن  مي باشد .

·         مشتریان میبایست نسبت به ارائه مدارک آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی شخص دارای امضای مجاز اقدام نمایند(شرکتهای خارجی می بایست علاوه بر مدارک مذکور نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار در ایران که به تایید سفارت ایران در کشور متبوع رسیده است اقدام نمایند). تسویه اعتباری خریدهای انجام شده در بورس کالا و یا صدور حواله منوط به ارائه مدارک مذکور می باشد .

·         شرکت نفت پاسارگاد در صورتی اقدام به تایید فرم تسویه اعتباری بورس کالا می نماید که مشتری 5% مبلغ پیش پرداخت را به حساب شرکت نفت پاسارگاد واریز نماید.