اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 18 آبان 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه مورخ 19 آبان ماه 1393

باسلام :

     احتراماً،  برنامه عرضه انواع قير در روز دو شنبه تاريخ 19 آبان ماه 1393 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

10833

1000

1000

کارخانه اراک

70/60

10313

1000

1000

کارخانه اراک

100/85

10313

1000

1000

جمع

3000

3000

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد .