اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 دی 1393

  برنامه عرضه داخلي قير در روز شنبه تاريخ 27 دی ماه 1393

باسلام :

     احتراماً، عرضه انواع قير در روز شنبه تاريخ 27/دی ماه/93 به شرح ذيل تقديم مي گردد؛

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

 

 

 

 

 

 

نقدی

 

کارخانه تهران

70/60

10731

2000

2000

کارخانه تهران

100/85

10731

1000

1000

کارخانه تهران

MC250

14775

500

500

کارخانه اراک

70/60

10083

2000

2000

کارخانه اراک

100/85

10083

1000

1000

کارخانه بندرعباس

70/60

10661

2000

2000

کارخانه بندرعباس

MC250

14775

200

200

کارخانه آبادان

70/60

11202

2000

2000

کارخانه آبادان

MC250

14775

200

200

کارخانه شیراز

70/60

11177

2000

2000

کارخانه تبریز

100/85

11092

1000

1000

جمع

13900

13900

شرط ضمن عقد فروش:

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل  ، از مشتری اخذ خواهد شد.