اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 17 فروردین 1394
دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران

  دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران

سرپرست محترم شرکت نفت پاسارگاد، جناب آقای مهندس خاک کار در دیدار نوروزی خود ضمن تبریک سال نو از واحد های مختلف بازدید به عمل آوردند.
تصاویر
  • دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران
  • دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران
  • دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران
  • دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران
  • دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران
  • دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران
  • دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران
  • دیدار نوروزی مدیرعامل با همکاران