مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: شنبه 23 خرداد 1394

  آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شماره مناقصه: 5/94/ن-م

عنوان مناقصه: خرید و حمل و کوبش (تراکم )خاک سرخ جهت پروژه عملیات خاکی و بستر سازی  و محوطه سازی و ابنیه ترمینال مرکزی تولید و بسته بندی شرکت نفت پاسارگاد ( محوطه 13.7 هکتاری) شهرک صنعتی خلیج فارس واقع در بندر عباس.
  آگهي در محدوده : عمومی
  منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  بها سند :
  طبقه بندی : مناقصه عمومی دومرحله ای
  عنوان روزنامه : اطلاعات
  تاريخ انتشار : 20/خرداد/94
  آخرين مهلت : 03/تیر ماه/94
  شماره صفحه روزنامه : 14
  متن آگهي :

1-       نام ونشانی مناقصه گذار : شرکت نفت پاسارگاد به نشانی تهران - سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه – پلاک37- شماره تماس 23036000

2-      موضوع مناقصه : خرید و حمل و کوبش (تراکم )خاک سرخ جهت پروژه عملیات خاکی و بستر سازی  و محوطه سازی و ابنیه ترمینال مرکزی تولید و بسته بندی شرکت نفت پاسارگاد (محوطه 13.7 هکتاری)شهرک صنعتی خلیج فارس واقع در بندر عباس.

3-      نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر430 (چهارصد و سی میلیون ریال) و به صورت یکی از موارد ذیل : الف – ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب-وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

4-      مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یک ماه و نیم شمسی.

5-       محل اجرای پروژه: بندرعباس-شهرک صنعتی خلیج فارس بندرعباس - پروژه عملیات خاکی و بستر سازی  و محوطه سازی و ابنیه ترمینال مرکزی تولید و بسته بندی شرکت نفت پاسارگاد       ( محوطه 13.7 هکتاری).

6-      زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری از تاریخ 20/03/1394 لغایت 27/03/1394. (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

7-      آدرس دریافت اسناد :

7-1-   تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها و پیمانها ( از ساعت 7:30 الی 16:30)-تلفن 23036218،23036211.

7-2-   بندرعباس – جاده اسکله شهید رجایی – بعد از پالايشگاه بندرعباس – واحد قيرسازي –دفتر پشتیبانی کارخانه-( از ساعت 7:30 الی 15:00)-تلفن 33379268-076                                      

8-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .

9-      آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.

10-    آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا ساعت 15:30 بعد از ظهر روز چهارشنبه مورخ 03/04/1394 میباشد.

11-     به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

·         هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.