اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 25 خرداد 1394

  عرضه قیر صادراتی روز چهارشنبه مورخ 27/03/94

احتراماً، اين شركت در نظر دارد محصولات صادراتي خود را روز چهارشنبه مورخ 273/03/94 در بورس كالا به شرح جدول زير عرضه نمايد. مقتضي است دستور فرماييد هماهنگي هاي لازم در اين خصوص بعمل آيد.

v     جدول اصلی عرضه:

ردیف

محل توليد محصول

گرید قیر

حداقل عرضه (تن)

حداکثر عرضه (تن)

بسته بندی

نحوه تحویل

قیمت (دلار)

1

كارخانه اراک

70/60

10000

30000

فله

FOB-بندرعباس

374

2

کارخانه اراک

70/60

10000

40000

بشکه

428

3

کارخانه شیراز

70/60

10000

30000

فله

FOB- بندر امام

349

4

كارخانه تهران

70/60

1000

5000

فله

FCA-تهران

348

5

كارخانه اراک

70/60

1000

5000

FCA-اراك

340

6

کارخانه تبریز

70/60

1000

2000

FCA- تبریز

354

7

کارخانه اراک

70/60

100

500

بشکه

FCA - اراک

400

v     نحوه تسویه مالی:

·         نحوه تسویه به صورت ریالی و مبناي تبدیل قیمت­ها به ریال ، نرخ دلار مبادله ای بانک مرکزی در تاریخ معامله در بورس کالا می باشد.

·         مشتری چه نقدی و چه اعتباری ، می بایست ظرف مدت حداکثر 5 روز کاری پس از معامله نسبت به پرداخت نقدی 5% مبلغ معامله به عنوان پیش پرداخت به حساب شرکت نفت پاسارگاد اقدام نماید. وجه دریافتی نقدی نزد فروشنده خواهد بود و حواله فروش آن همراه با آخرین محموله صادر خواهد شد.

·         مشتری می بایست به یکی از روش های زیر نسبت به تسویه مالی اقدام نماید:

1.      تسویه نقدی حواله­های صادره: مشتری می­بایست قبل­ از صدور حواله اقدام ­به واریز کل وجه ­حواله مورد درخواست نماید.

2.      تسویه اعتباری حواله های صادره: درصورت تمایل خریدار به تسویه اعتباری و موافقت شرکت نفت پاسارگاد ، قیمت محصولات عرضه شده به شرح جدول زیر می باشد :

ردیف

محل توليد محصول

گرید قیر

بسته بندی

نحوه تحویل

* تسویه حداکثر تا 30 روز پس از تاریخ عرضه (دلار)

تسویه از 31 تا حداکثر 60 روز پس از تاریخ عرضه (دلار)

1

كارخانه اراک

70/60

فله

FOB-بندرعباس

383

396

2

کارخانه اراک

70/60

بشکه

438

454

3

کارخانه شیراز

70/60

فله

FOB- بندر امام

357

370

4

كارخانه تهران

70/60

فله

FCA-تهران

356

369

5

كارخانه اراک

70/60

FCA-اراك

348

360

6

کارخانه تبریز

70/60

FCA- تبریز

362

375

7

کارخانه اراک

70/60

بشکه

FCA - اراک

410

424

* درخصوص تسویه های اعتباری ، روز عرضه بعنوان اولین روز محاسبه می گردد.

پرداخت وجه هر حواله به صورت اعتباری با ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر، با شرط پرداخت 20% مبلغ حواله بصورت نقدی و تسویه مبلغ الباقی وجه حواله ، با توجه به جدول فوق الذکر می باشد .

تبصره 1: درخصوص محموله های FOB ، 20% مبلغ محموله مورد درخواست می بایست به هنگام اعلام بوکینگ یا اعلام ETA بصورت نقدی پرداخت گردد .

تبصره2: حداکثر مقدارحواله فروش تا سقف حداکثر 70% مبلغ ضمانتنامه ارائه شده خواهد بود.

تبصره 3: مشتریانی که زیر مجموعه ارگانهای دولتی می باشند و یا سهام آنها متعلق به بخش عمومی غیر دولتی باشد درصورت تایید شرکت نفت پاسارگاد امکان تغییر در خصوص دریافت نوع ضمانتنامه دریافتی وجود دارد.

v     تخفیفات:

·         تخفیف برداشت: مشتریان در صورت برداشت محصول خریداری شده در طی زمان تعیین شده (45 روز تقویمی از تاریخ معامله در بورس کالا ) از محل عرضه جاری مشمول تخفیفاتی به شرح جدول زیر خواهند بود. لازم به ذکر است مبنای محاسبه کلیه تخفیفات ، نرخ دلار مبادله­ای در تاریخ معامله می باشد.

ردیف

مقدار برداشت طی 45 روز تقویمی از تاریخ معامله در بورس کالا

میزان تخفیف

1

مقدار  برداشت کمتر از 2.000 تن

4 دلار مبادله ای به ازای هر تن برداشت

2

مقدار برداشت از 2.000 تن تا 5.000 تن

7 دلار مبادله ای به ازای هر تن برداشت

3

بر داشت بالاتر از 5.000 تن

10 دلار مبادله ای به ازای هر تن برداشت

ü      برای خریدارانی که از تاریخ 15/02/94 لغایت 15/06/94 بیش از40.000  تن  برداشت (اعم از تسویه نقدی یا اعتباری) انواع محصول را داشته باشند ، به ازاء هر تن برداشت، معادل 4  دلار مبادله ای تخفیف منظور می گردد. (اضافه بر تخفیفات جدول فوق) لازم به ذکر است درصورتیکه مشتری موفق به برداشت حداقل 40.000 تن قیر از محل عرضه های قبلی پاسارگاد در سال جاری در بازه زمانی مذکور نیز شود ، مشمول تخفیف برداشت 4 دلار به ازای هر تن می گردد .

v     مهلت برداشت و زمان تحویل:

·         مهلت برداشت کلیه خرید های انجام شده 60 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس کالا خواهد بود. لذا خریدار می بایست ضمن تسویه حساب مالی در مهلت تعیین شده ، ترتیبی اتخاذ نماید که بوکینگ مورد نظر را انجام داده و نسبت به برداشت کالا اقدام نماید . در صورت عدم برداشت تمام و یا بخشی از قیر توسط مشتری در موعد مذکور، فروشنده می تواند ضمن فسخ معامله، نسبت به دریافت جرائم متعلقه به مبلغ 4% ارزش مقدار باقیمانده مورد معامله به انضمام کارمزد بورس فروشنده از محل پیش پرداخت قرارداد اقدام نماید.

·         زمان شروع تحویل کالا حداقل یک روز کاری و حداکثر 5 روز کاری پس از تسویه مالی میباشد.

v     نحوه فروش FCA:

·      مسئولیت آماده سازی اسناد مورد نیاز جهت صادرات بعهده شرکت نفت پاسارگاد می باشد ولی کلیه هزینه های مربوط به اظهار صادراتی به عهده خریدار می باشد .

·         کلیه شرکتهای خریدار فروش های FCA، باید در زمان صدور حواله چک تضمین جهت 9% مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمایند. چک اخذ شده ظرف مدت 60 روز پس از تاریخ حواله در صورت ارائه اظهار نامه گمرکی مرتبط مسترد می گردد، در غیر اینصورت اقدامات لازم در خصوص وصول چک و ضمانت نامه بانکی ارائه شده انجام می گردد.

v     نحوه فروش FOB :

·         خریداران قیر با ترم تحویل FOB، از پرداخت 9% تضمین صادرات کالا معاف خواهند بود.

·          هزینه THC بشکه FOB به عهده خریدار می باشد .

·         در صورتیکه کانتینرهای مربوط به بوکینگهای اعلامی خریدار در محوطه و انبار بارچینی کانتینرها بماند ، طبق قوانین محوطه، مشمول هزینه انبارداری می­گردد. بدیهی است این هزینه ها به عهده خریدار بوده که در حسابهای ایشان منظور خواهد شد.

v     سایر توضیحات:

·         اظهارنامه صادراتی به نام فروشنده صادر می گردد .

·         تغيير گريد 70/60 به 100/85 در صورت موافقت فروشنده، بدون دريافت پرميوم قابل انجام است.

·         تغييرگريد70/60به50/40درصورت موافقت شركت­نفت­پاسارگادبادريافت15دلارمبادله­ای پرميوم قابل انجام است.

·         تغییر ترم فروش از FCA به FOB و بالعکس ، با موافقت طرفین و با احتساب هزینه های تغییر ترم قابل انجام است.

·         در صورت درخواست خریدار جهت دریافت بشکه و یا بیتوپلاست به صورت پالت شده، خدمات پالتایز با دريافت 20 دلار مبادله ای پرميوم قابل انجام است.

·         درصورت درخواست خریدار جهت دریافت قیر بصورت بیتوپلاست ، قیمت آن 10 دلار مبادله ای کمتر از قیمت بشکه می باشد .

·         حداقل مقدار خريد براي هر مشتري 100 تن  مي باشد .

·         مشتریان میبایست نسبت به ارائه مدارک آگهی ثبت شرکت ، آگهی آخرین تغییرات شرکت، گواهی شخص دارای امضای مجاز اقدام نمایند(شرکتهای خارجی می بایست علاوه بر مدارک مذکور نسبت به معرفی نماینده تام الاختیار در ایران که به تایید سفارت ایران در کشور متبوع رسیده است اقدام نمایند). تسویه اعتباری خریدهای انجام شده در بورس کالا و یا صدور حواله منوط به ارائه مدارک مذکور می باشد .

·         ملاک کیفیت محصول ارائه شده به خریدار ، نتایج آزمایشگاه نفت پاسارگاد می باشد و نمونه گیری از محموله های FOB درصورت درخواست خریدار ، با حضور نمایندگان طرفین انجام خواهد شد . خریدار مخیر به انتخاب شرکت بازرسی به هزینه خود جهت صدور گواهی های مورد نیاز بازرسی می باشد .

شرکت نفت پاسارگاد در صورتی اقدام به تایید فرم تسویه اعتباری بورس کالا می نماید که مشتری 5% مبلغ معامله را به حساب این شرکت واریز نماید .