اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 27 خرداد 1394

  مزایده - ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق).

عنوان مزایده: ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق).
  آگهي در محدوده : عمومی
  منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  بها سند :
  طبقه بندی : مزایده عمومی
  عنوان روزنامه : اطلاعات
  تاريخ انتشار : 27/خرداد/94
  آخرين مهلت : 08/تیر ماه/94
  شماره صفحه روزنامه : 12
  متن آگهي :

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 1/94/ز-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد فروش ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق)  به اشخاص (حقیقی، حقوقی) واجد شرایط واگذار نماید.

1- نام و نشانی مزایده گذار : تهران - سعادت آباد-بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه – پلاک37- شماره تماس 23036000

2- محل انباشت ضایعات: بندرعباس – جاده اسکله شهید رجایی – بعد از پالايشگاه بندرعباس – واحد قيرسازي -شركت نفت پاسارگاد.                           

3- موضوع مزایده : ضایعات دم قیچی و شیت بشکه سازی(دمپرسی ورق).

4- قیمت پایه کارشناسی: قیمت پایه کارشناسی جهت هر کیلوگرم ورق ضایعاتی مورد مزایده مبلغ 000ر10 ریال (ده هزار ریال) می باشد.

5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده 000/000/300ریال ( سیصد میلیون ریال ) به صورت یکی از موارد ذیل : الف – ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مزایده گزار. ب- چک بانکی- ج – وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

6-  مدت و حجم قرارداد : برداشت 1200 تن در بازه زمانی چهار ماه .

7- مهلت دریافت اسناد مزایده : در ساعات اداری از تاریخ 27/03/1394 لغایت 03/04/1394. (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

8- مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر .

9- آدرس دریافت اسناد :

9-1-    تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها و پیمانها ( از ساعت 7:30 الی 16:30)-تلفن 23036218،23036211.

9-2-  بندرعباس – جاده اسکله شهید رجایی – بعد از پالايشگاه بندرعباس – واحد قيرسازي –دفتر پشتیبانی کارخانه-( از ساعت 7:30 الی 15:00)-تلفن 33379268-076                                      

10- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا ساعت 15:30 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ 08/04/1394 میباشد.

11- آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : جهت تسلیم پیشنهادات خود به یکی از مراکز ذیل مراجعه و رسید تحویل اسناد را دریافت نمایید.

11-1- تهران - سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه – پلاک37-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد-23036000.

11-2- بندرعباس – جاده اسکله شهید رجایی – بعد از پالايشگاه بندرعباس – واحد قيرسازي –دفتر پشتیبانی کارخانه-33379268-076                                      

12- به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

·         هزینه آگهی و کارشناسی قیمت پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید