اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 24 تیر 1394

  برنامه عرضه داخلي قير در روز دوشنبه تاريخ 29 تیر ماه 1394

باسلام :

احتراماً، عرضه انواع قير در روز دوشنبه تاريخ 29/تیر ماه/94 به شرح ذيل تقديم مي گردد.

نوع معامله

محل تحويل

نوع قير

قيمت (ريال)

مقدار  حداقل  عرضه (تن)

مقدار حداكثر

عرضه (تن)

نقدي  

کارخانه تهران

70/60

10034

3000

3000

کارخانه تهران

MC250

14191

300

300

كارخانه اراك

70/60

9434

3000

3000

كارخانه شيراز

50/40

10759

2000

2000

كارخانه شيراز

70/60

10459

2000

2000

كارخانه بندرعباس

70/60

9972

2000

2000

كارخانه بندرعباس

MC250

14395

200

200

كارخانه بندرعباس

50/40

10272

2000

2000

كارخانه آبادان

MC250

15929

100

100

كارخانه آبادان

50/40

10401

2000

2000

كارخانه آبادان

70/60

9906

2000

2000

كارخانه تبريز

100/85

9906

2000

3000

جمع

20600

21600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرط ضمن عقد فروش:

 

·         صرفاً شهرداریها و ادارات راه و شهرسازی و شرکت های دارای پروانه بهره برداری و یا جواز تأسیس مرتبط با صنعت تولید آسفالت و راهسازی و عایق و ایزوگام ، مجاز به خرید قیر هستند .

·         در صورت عدم برداشت در زمان تعیین شده ، کالا مشمول هزینه انبارداری گردیده که بر اساس دستورالعمل ، از مشتری اخذ خواهد شد .