اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 14 تیر 1395

  اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به 1385/12/29-حسابرسی شده

توضیحات مربوط به اطلاعات و صورتهای مالی 12 ماهه منتهی به سال 1385/12/29-حسابرسی شده در این قسمت وارد می شود.