اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 27 دی 1401
گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد

  گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد

محمدمهدی حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی روز سه شنبه 27 دی ماه سالجاری ضمن بازدید از بخش های مختلف کارخانه تهران نفت پاسارگاد در آیین امضای موافقتنامه مطالعه و پژوهش سیستم ارتقا یافته طبقه بندی قیر بر اساس عملکرد +PG حضور یافت.
در جریان این بازدید دکتر اسفندیار، مدیرعامل شرکت نفت پاسارگاد و تنی چند از معاونین و مدیران میزبان رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی و همراهان وی بودند.
تصاویر
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد
 • گزارش تصویری بازدید رئیس مرکز تحقیقات راه و شهرسازی از کارخانه تهران نفت پاسارگاد