مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: چهارشنبه 07 مرداد 1394

  تجدید مناقصه - تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غذا در کارخانه بندر عباس و پایانه صادراتی اسکله شهید رجایی و انبارهای تابعه در داخل وخارج اسکله

عنوان مناقصه: تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غذا در کارخانه بندر عباس و پایانه صادراتی اسکله شهید رجایی و انبارهای تابعه در داخل وخارج اسکله
  آگهي در محدوده : عمومی
  منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  بها سند : 2-1/94/ز-م
  طبقه بندی : مناقصه عمومی یک مرحله ای
  عنوان روزنامه : اطلاعات
  تاريخ انتشار : 04/مرداد ماه/94
  آخرين مهلت : 18/مرداد ماه/94
  شماره صفحه روزنامه : 3
  متن آگهي :
آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 2-6/94/ن-م

1-       نام ونشانی مناقصه گذار : تهران - سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه – پلاک37- شماره تماس 23036000.

2-      موضوع مناقصه : تهیه و طبخ غذا در رستوران کارخانه بندرعباس وتوزیع غذا در کارخانه بندر عباس و پایانه صادراتی اسکله شهید رجایی و انبارهای تابعه در داخل وخارج اسکله

3-      نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر330 ریال ( سیصد و سی میلیون ریال ) به صورت یکی از موارد ذیل : الف – ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک بانکی- ج – وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

4-      مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی میباشد .

5-      محل اجرا : شهرستان بندرعباس پالایشگاه نفت بندر عباس ، واحد قیر سازی شرکت نفت پاسارگاد ، اسکله شهید رجایی بندر عباس ، انبارها و پایانه های مناقصه گزار در جاده اسکله شهید رجایی ونیز کشتی سازی.

6-      زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعات اداری از تاریخ 04/05/1394 لغایت 10/05/1394. (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

7-      آدرس دریافت اسناد : تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-امور قراردادها و پیمانها ( از ساعت 7:30 الی 16:30)-تلفن 23036218،23036211.

8-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .

9-      آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.

10-    آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا ساعت 16:30 بعد از ظهر روز یکشنبه مورخ 18/05/1394 میباشد.

11-     به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

·         هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

·          مناقصه با ارائه یک پاکت پیشنهاد نیز انجام می شود.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.