اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 25 مرداد 1394

  شکایت نفت پاسارگاد در مورد جعل عنوان

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل، در پی جعل عنوان مدیر صادرات این شرکت و انتشار آن در سایت (بویر نیوز) ، شرکت نفت پاسارگاد اقدام به شکایت و برخورد حقوقی با این سایت و جاعل نمود.

در این سایت، حکم انتصاب جعلی آقای "سعید پرندوار" با عنوان "رئیس صادرات" با نام و امضای جعلی از مدیرعامل این شرکت منتشر شده است.

گفتنی است، جناب آقای مهندس حسین قناتی، عهده دار مسئولیت واحد صادرات شرکت نفت پاسارگاد می باشد.