مناقصه و مزایده

تاریخ انتشار: دوشنبه 26 مرداد 1394

  مناقصه - انتخاب ترخیص کار کالاهای صادراتی و وارداتی

عنوان مناقصه: انتخاب ترخیص کار کالاهای صادراتی و وارداتی
آگهي در محدوده : عمومی
 منتشر کننده : شرکت نفت پاسارگاد
  شماره مناقصه: 10/94/ن-م
 بها سند :
 طبقه بندی : مناقصه عمومی یک مرحله ای
 عنوان روزنامه : اطلاعات
 تاريخ انتشار : 26/مرداد ماه/94
آخرين مهلت تسلیم پیشنهاد : 14/شهریور ماه/94
  شماره صفحه روزنامه : 12
  متن آگهي :

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 10/94/ن-م

1-       نام ونشانی مناقصه گذار : تهران - سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه – پلاک37- شماره تماس 23036000.

2-      موضوع مناقصه : انتخاب ترخیص کار کالاهای صادراتی و وارداتی

3-      نوع ومبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 000ر000ر150 ریال ( یکصد و پنجاه میلیون ریال ) به صورت یکی از موارد ذیل : الف – ضمانتنامه بانکی از  بانکهای مورد تایید مناقصه گزار. ب- چک بانکی بی قید و شرط در وجه شرکت نفت پاسارگاد- ج – وجه نقد واریز به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

4-      مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی میباشد .

5-      محل اجرا : کلیه گمركات مبادي و خروجی كشور.

6-      زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعات اداری (حداکثر تا ساعت 16:30) از تاریخ 26/05/1394 لغایت 01/06/1394. (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی).

7-      آدرس دریافت اسناد : تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک37-امور قراردادها و پیمانها ( از ساعت 7:30 الی 16:30) تلفن 23036218،23036211.

8-      مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .

9-      آدرس محل تسلیم پیشنهاد ها : تهران – سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.

10-    آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها : تا ساعت 18:00 بعد از ظهر روز شنبه مورخ 14/06/1394 میباشد.

11-     به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد

·         هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

·         درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.