اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 21 شهریور 1401
آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1401/ن-م

  آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1401/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس خود شامل کارخانه بندرعباس، اسکله شهید رجایی بندرعباس، انبارها و پایانه های در جاده اسکله شهید رجایی و ... از طریق مناقصه اقدام نماید.

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه و پایانه صادراتی بندرعباس خود شامل کارخانه بندرعباس، اسکله شهید رجایی بندرعباس، انبارها و پایانه های در جاده اسکله شهید رجایی و ... از طریق مناقصه اقدام نماید.

تصاویر
  • آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1401/ن-م