اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 10 مرداد 1401
آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 02-06-1401/ن-م

  آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 02-06-1401/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب دستگاه نظارت (MC) پروژه اجرای سیستم های نظارتی از طریق دوربین های مداربسته برای کلیه کارخانجات و پایانه صادراتی از طریق مناقصه اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 10/05/1401 لغایت 22/05/1401 (به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 02/06/1401 به نشانی مذکور تحویل نمایند.

 

شرایط مناقصه :

(1) مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه 560.000.000 (پانصد و شصت میلیون) ریال که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به حساب جاری به شماره 0103030601006 نزد بانک ملی به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

 (2) مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 9 ماه شمسی.

(3) مدارک مورد نیاز برای تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.

(4) ارائه گواهینامه صلاحیت از سامانه "ساجات" و رتبه حداقل 5 خدمات انفورماتیک از "سازمان برنامه و بودجه" در رسته "مشاوره" و رشته "مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات" در گرایش "نظارت".

تذکر: سایر موارد مورد نیاز مطابق با شاخص های ارزیابی مندرج در اسناد مناقصه.

 (5) به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
تصاویر
  • آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد- شماره مناقصه: 02-06-1401/ن-م