اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 دی 1400
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-22-1400/ن-م

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-22-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل قیر فله از مبدا کارخانه اراک خود به مقصد پایانه شهید رجایی بندرعباس از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/10/1400 لغایت 29/10/1400 (به جزء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی های ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 09/11/1400 تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-22-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل قیر فله از مبدا کارخانه اراک خود به مقصد پایانه شهید رجایی بندرعباس  از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/10/1400 لغایت 29/10/1400 (به جزء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی های ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 09/11/1400 تحویل نمایند.

الف) تهران سعادت آباد - بلوار دریا-خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.

ب) اراک-شازند-پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند- واحد قیرسازی نفت پاسارگاد-دفتر پشتیبانی کارخانه. 5-33674541-086.     

 

  1. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه 7.560.000.000 (هفت میلیارد و پانصد و شصت میلیون)ریال که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  2. مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی.
  3. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .
  4. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-22-1400/ن-م