اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 20 دی 1400
آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

  آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/10/1400 لغایت 29/10/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 09/11/1400 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. (در صورت تعطیل بودن تاریخ مقرر، روز آتی بعد از تعطیلی ملاک زمان تسلیم پاکت های مناقصه می باشد.)

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

 1. شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/10/1400 لغایت 29/10/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 09/11/1400 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند. (در صورت تعطیل بودن تاریخ مقرر، روز آتی بعد از تعطیلی ملاک زمان تسلیم پاکت های مناقصه می باشد.)
 •  

موضوع مناقصه

مدت تحویل موضوع مناقصه

از زمان ابلاغ قرارداد

نوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین شرکت

در مناقصه

 1.  

مناقصه خرید پالت چوبی برای سبد فلزی (جامبو باکس) سازه ای 1300 کیلوگرمی

مطابق با مشخصات فنی و مقدار مندرج در اسناد مناقصه

30 روز تقویمی

یک مرحله ای

 1.  

374.000.000 ریال

 1.  

مناقصه خرید مواد اولیه سبد فلزی (جامبو باکس) سازه ای 1300 کیلوگرمی

(لوله فلزی 4/3 + قوطی 30 × 30 + میلگرد بدون آج 18 و 20)

تهران شرکت نفت پاسارگاد مطابق با مشخصات فنی و مقدار مندرج در اسناد مناقصه

30 روز تقویمی

یک مرحله ای

 1.  

881.000.000 ریال

 
 1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد
 2. نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 3.  محل تحویل: مطابق با مندرجات اسناد مناقصه کارخانه های تهران و بندرعباس شرکت نفت پاسارگاد.
 4. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
 5. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه آگهی به تناسب بعهده برندگان مناقصه می باشد.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
تصاویر
 • آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای