اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 05 دی 1400
آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد17-1400/ن-م

  آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد17-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای پروژه احداث ترمینال تولید و بسته¬بندی قیر در شهرک صنعتی خلیج¬فارس بندرعباس (زمین 7/13 هکتاری) از طریق مناقصه اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 05/10/1400 لغایت 15/10/1400 (به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10/11/1400 تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد17-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط برای پروژه احداث ترمینال تولید و بسته­ بندی قیر در شهرک صنعتی خلیج­فارس بندرعباس (زمین 7/13 هکتاری) از طریق مناقصه اقدام نماید لذا متقاضیان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 05/10/1400 لغایت 15/10/1400 (به غیر از روزهای پنجشنبه، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 10/11/1400 تحویل نمایند.

شرایط مناقصه :

(1) سپرده شرکت در مناقصه معادل 27.000.000.000 (بیست و هفت میلیار ریال) ریال به تفکیک به شرح ذیل می باشد :

(1-1) مبلغ 10.000.000.000 (ده میلیارد) ریال به صورت ضمانتنامه معتبر بانكي شركت در مناقصه، چک رمزدار بانکی و یا سپرده وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.

(1-2) مبلغ 17.000.000.000(هفده میلیارد) ریال به صورت چک صیادی مطابق با مندرجات اسناد مناقصه.

(2) مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12ماه شمسی.

(3) مدارک مورد نیاز برای تحویل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر.

(4) ارائه گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت خدمات "طرح و ساخت صنعتی (EPC)" یا ارائه گواهینامه معتبر تأیید صلاحیت "خدمات پیمانکاری و خدمات طراحی (مشاور)" به صورت توأمان با حداقل رتبه 2 در رشته های "نفت و گاز و ابنیه" از "سامانه جامع تشخیص صلاحیت عوامل نظام فنی و اجرایی (ساجات)".

توضیح : شرکت های دارای صلاحیت خدمات پیمانکاری با حداقل رتبه 2 در رشته های فوق الذکر که فاقد گواهینامه خدمات طراحی (مشاور) می باشند می توانند با ارائه قرارداد همکاری (کنسرسیوم) با یکی از شرکت های دارای صلاحیت خدمات طراحی (مشاور) که حداقل رتبه 2 را در این بخش دارا باشد، در مناقصه شرکت نمایند.

(5) به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد17-1400/ن-م