اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 05 دی 1400
آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

  آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

1- شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 05/10/1400 لغایت 15/10/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی تهران– سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- شرکت نفت پاسارگاد- دبیرخانه مرکزی مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 25/10/1400 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای

 1. شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصات عمومی یک مرحله ای به شرح موضوعات مندرج در جدول ذیل اقدام نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 05/10/1400 لغایت 15/10/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- شرکت نفت پاسارگاد- دبیرخانه مرکزی مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 25/10/1400 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.
 •  

موضوع مناقصه

نوع مناقصه

شماره مناقصه

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

 1.  

خرید تله­ بخارهای پروژه احداث مخازن کارخانه آبادان

یک مرحله ای

 1.  

1.438.500.000 ریال

 1.  

مناقصه خرید شیرآلات پروژه احداث مخازن کارخانه آبادان

یک مرحله ای

 1.  

963.000.000 ریال

 
 1. نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 2. مدت تحویل موضوعات مناقصه: از زمان ابلاغ قرارداد به مدت60 روز تقویمی می باشد.
 3.  محل تحویل: استان خوزستان، شهرستان آبادان، شرکت پالایش نفت آبادان (پالایشگاه آبادان)، واحد قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد.
 4. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
 5. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه آگهی به تناسب بعهده برندگان مناقصه می باشد.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
 •  
تصاویر
 • آگهی مناقصه - شرکت نفت پاسارگاد-عمومی یک مرحله ای