اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 17 آبان 1400
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1400/ن-م

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل قیر فله و مظروف(بشکه/جامبوبگ) از مبدا کارخانه اراک خود به مقاصد پایانه های شهید رجایی بندرعباس و بندرامام خمینی(ره) ماهشهر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 17/08/1400 لغایت 24/08/1400 (به جزء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 06/09/1400 تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت حمل قیر فله و مظروف(بشکه/جامبوبگ) از مبدا کارخانه اراک خود به مقاصد پایانه های شهید رجایی بندرعباس و بندرامام خمینی(ره) ماهشهر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 17/08/1400 لغایت 24/08/1400 (به جزء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 06/09/1400 تحویل نمایند.

الف) تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد- تلفن 23036100.

  1. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به شرح جدول ذیل می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

رديف

موضوع

مبداء

مقصد

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه-ریال

1

حمل قیر فله

کارخانه اراک

پايانه بندرامام خميني(ره) ماهشهر

1,818,000,000

2

حمل قیر فله

کارخانه اراک

بندرعباس

4,634,000,000

3

حمل قیر مظروف

کارخانه اراک

بندرعباس

1,511,380,000

 
  1. مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی.
  2. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .
  3. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

 

 

 

 

 

 

 

 

تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-15-1400/ن-م