اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 مهر 1400
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-13-1400/ن-م

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-13-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه شیراز خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/07/1400 لغایت 28/07/1400 (به جزء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 08/08/1400 تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-13-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تامين خودرو و انجام خدمات اياب و ذهاب كاركنان کارخانه شیراز خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان             می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/07/1400 لغایت 28/07/1400 (به جزء روزهای جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 08/08/1400 تحویل نمایند.

الف) تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37-دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد- تلفن 23036218

  1. شیراز-کیلومتر 25 جاده شیراز اصفهان- قبل از شهرستان زرقان- جاده اختصاصی پالایش نفت شیراز-شرکت نفت پاسارگاد- دفتر پشتیبانی کارخانه- تلفن 32620952-071
  1. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 466.600.000 (چهارصد و شصت و شش میلیون و ششصد هزار) ریال می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  2. مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 12 ماه شمسی.
  3. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .
  4. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-13-1400/ن-م