اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 20 مهر 1400
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-14-1400/ن-م

  آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-14-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه لیفتراک 12 تن از برندهای اعلام شده در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/07/1400 لغایت 28/07/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 08/08/1400 تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-14-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید یک دستگاه لیفتراک 12 تن از برندهای اعلام شده در اسناد مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/07/1400 لغایت 28/07/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه تاریخ 08/08/1400 تحویل نمایند.

  1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.
  2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 925.000.000 ریال(نهصد و بیست و پنج میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  3. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 2 ماه تقویمی می باشد.
  4.  محل تحویل موضوع: استان هرمزگان- شهرستان بندرعباس، پالایشگاه بندرعباس، واحدقیرسازی، شرکت نفت پاسارگاد.
  5. پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه: 25% مبلغ قرارداد در قبال ضمانت نامه معتبر بانکی از بانک مورد تایید مناقصه گزار.
  6. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
  7. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید

 

 

تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-14-1400/ن-م