اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 20 شهریور 1400
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-12-1400/ن-م

  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-12-1400/ن-م

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-12-1400/ن-م
شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید متریال پایپینگ پروژه احداث مخازن کارخانه آبادان خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/06/1400 لغایت 27/06/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 07/07/1400 تحویل نمایند.

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-12-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید متریال پایپینگ پروژه احداث مخازن کارخانه آبادان خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 20/06/1400 لغایت 27/06/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 07/07/1400 تحویل نمایند.

  1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.
  2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 2.890.000.000 ریال(دو میلیارد و هشتصد و نود ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  3. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 30 روز تقویمی می باشد.
  4.  محل تحویل موضوع: استان خوزستان، شهرستان آبادان، شرکت پالایش نفت آبادان (پالایشگاه آبادان)، واحد قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد.
  5. پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه: 70% مبلغ قرارداد در قابل 120% ضمانت نامه معتبر بانکی از بانک مورد تایید مناقصه گزار.
  6. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
  7. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید

تصاویر
  • آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-12-1400/ن-م