اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 15 شهریور 1400
آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-11-1400/ن-م

  آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-11-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید متریال، اجرا و نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفای حریق اتاق برق، اتاق کابل و اتاق سرور کارخانه شیراز و اتاق های اداری و سرور دفتر فروش خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 15/06/1400 لغایت 22/06/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 05/07/1400 تحویل نمایند.

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید متریال، اجرا و نصب و راه اندازی سیستم های اعلام و اطفای حریق  اتاق برق، اتاق کابل و اتاق سرور کارخانه شیراز و اتاق های اداری و سرور دفتر فروش خود از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 15/06/1400 لغایت 22/06/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 05/07/1400 تحویل نمایند.

 1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- دبیرخانه مرکزی شرکت نفت پاسارگاد.
 2. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 430.000.000 ریال(چهارصد و سی میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 3. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت 6 ماه خورشیدی می باشد.
 4.  محل اجرای پروژه:
  1. کارخانه شیراز شرکت نفت پاسارگاد: شیراز، پالایشگاه شیراز، سایت قیر سازی نفت پاسارگاد، اتاق های کابل، برق، و سرور کارخانه.
  2.  دفتر فروش شیراز: شیراز، خیابان ابریشمی، سومین ساختمان بعد از دادگاه، پلاک 78، اتاق سرور دفتر فروش شیراز.
 5. پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه: 25% مبلغ بخش خرید قرارداد در قابل ضمانت نامه معتبر بانکی از بانک مورد تایید مناقصه گزار.
 6. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
 7. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید
تصاویر
 • آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-11-1400/ن-م