اخبار

تاریخ انتشار: پنجشنبه 17 تیر 1400
تبریک هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت نفت پاسارگاد

  تبریک هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت نفت پاسارگاد

هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت نفت پاسارگاد گرامی باد.

هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت نفت پاسارگاد گرامی باد.

تصاویر
  • تبریک هجدهمین سالگرد تاسیس شرکت نفت پاسارگاد
فایل های پیوستی