اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 22 خرداد 1400
مزایده اجاره  11 دستگاه تانکر حمل قیر

  مزایده اجاره 11 دستگاه تانکر حمل قیر

آگهی مزایده- شرکت نفت پاسارگاد-01-1400/ز-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد تعداد 11 دستگاه تانکر حمل قیر را از طریق مزایده و در قالب قرارداد اجاره برای مدت یکسال به اشخاص واجدشرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده، در ساعات اداری از تاریخ 22/03/1400 لغایت 30/03/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 09/04/1400 تحویل نمایند.

الف)تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیابان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- امور حقوقی و قراردادها- تلفن 23036218-23036214.

ب)بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- بعد از پالايشگاه بندرعباس- واحد قيرسازي- شركت نفت پاسارگاد- دفتر پشتیبانی کارخانه-07632373030.

(تذکر: تحویل پاکت ها در تهران حتما می بایست به دبیرخانه مرکزی نفت پاسارگاد صورت پذیرد)

  1. سپرده تضمین شرکت در مزایده به میزان 153.000.000 ریال (یکصد و پنجاه و سه میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت چک بانکی رمزدار بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد و یا واریز جه نقد به حساب جاری جام به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
  2. محل نگهداری تانکرها: بندرعباس-پالایشگاه بندرعباس- سایت قیرسازی شرکت نفت پاسارگاد است.
  3. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مزایده: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی و اشخاص حقیقی با کارت شناسایی.
  4. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مزایده، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد
  • هزینه آگهی و کارشناسی قیمت پایه مزایده بعهده برنده مزایده است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مزایده گزار ایجاد نمی نماید.

 

تصاویر
  • مزایده اجاره  11 دستگاه تانکر حمل قیر
فایل های پیوستی