اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 17 خرداد 1400
مناقصه خرید رنگ و تینر 99142

  مناقصه خرید رنگ و تینر 99142

آگهی تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-2-14-99/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید رنگ و تینر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 17/03/1400 لغایت 26/03/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 09/04/1400 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

 1. تهران سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی- کوچه ساحل دوم شرقی- انتهای کوچه-پلاک 37- مدیریت پشتیبانی- تلفن 23036333.
 2. حجم مناقصه: رنگ:150.000 کیلوگرم     تینر: 58.000 کیلوگرم.
 3. مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 2.580.000.000 ریال(دو میلیارد و پانصد و هشتاد میلیون ریال) می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.
 4. مدت تحویل : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت یکسال خورشیدی می باشد.
 5.  محل تحویل موضوع: بندرعباس- جاده اسکله شهید رجایی- بعد از پالايشگاه بندرعباس- واحد قيرسازي- شركت نفت پاسارگاد .
 6. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت(اشخاص حقوقی) به همراه کارت شناسایی معتبر.
 7. پیش پرداخت مطابق با اسناد مناقصه: 25% مبلغ قرارداد در قبال ضمانت نامه معتبر بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار.
 8. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه است.
 • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.
 • مناقصه با ارائه یک پیشنهاد نیز برگزار می گردد.

 

تصاویر
 • مناقصه خرید رنگ و تینر 99142
فایل های پیوستی