اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 17 خرداد 1400
مناقصه خرید 20 دستگاه تریلر و تانکر جهت حمل قیر

  مناقصه خرید 20 دستگاه تریلر و تانکر جهت حمل قیر

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای - شرکت نفت پاسارگاد-09-1400/ن-م

شرکت نفت پاسارگاد در نظر دارد نسبت به خرید 20 دستگاه تریلر و تانکر جهت حمل قیر از طریق مناقصه اقدام نماید، متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه، در ساعات اداری از تاریخ 17/03/1400 لغایت 26/03/1400 (به جزء روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطیلات رسمی) به نشانی ذیل مراجعه و پیشنهادات خود را نیز حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ 09/04/1400 به دبیرخانه شرکت تحویل نمایند.

الف) تهران- سعادت آباد- بلوار دریا- خیایان مطهری شمالی-کوچه ساحل دوم شرقی-انتهای کوچه-پلاک 37- امور قراردادها-23036218.

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: سپرده تضمین شرکت در مناقصه به میزان 3.630.000.000 (سه میلیارد و ششصد و سی میلیون) ریال می باشد که می بایست به صورت الف- ضمانتنامه بانکی از بانک های مورد تایید مناقصه گزار یا ب- چک بانکی در وجه شرکت نفت پاسارگاد یا ج واریز وجه نقد به شماره حساب 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد باشد.

  1. مدت اجرا : از زمان ابلاغ قرارداد به مدت دو ماه و نیم(5/2ماه) شمسی.
  2. مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد مناقصه: معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسایی معتبر .
  3. به پیشنهادات فاقد امضا، فاقد تضمین شرکت در مناقصه، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.
  • درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

تصاویر
  • مناقصه خرید 20 دستگاه تریلر و تانکر جهت حمل قیر
فایل های پیوستی